Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA:

(NGM: PAY)
Paynovas extra bolagsstämma beslutade godkänna en helt garanterad nyemission om cirka 50 MSEK
Extra bolagsstämma i Paynova AB (publ) beslutade godkänna föreslagen nyemission med företrädesrätt samt föreslaget bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av aktier avseende ersättning för ställd emissionsgaranti
Syftet med emissionen är att säkerställa bolagets finansieringplan och väsentligt stärka Paynovas balansräkning, soliditet och likviditet med omkring 50 MSEK. Emissionen är garanterad i sin helhet.
Extra bolagsstämma i Paynova beslutade den 30 juli 2007 att godkänna styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst 461 402,40 kronor till högst 3 953 424,20 kronor genom utgivande av högst 4 614 024 aktier. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 11 kronor per aktie. Aktieägarna har företrädesrätt till att teckna en (1) ny aktie för varje helt antal om åtta (8) gamla innehavda aktier.
Bolagsstämman beslutade även godkänna styrelsens förslag till emission av högst 4 614 024 teckningsoptioner vardera i två serie (”Optionsrätter 2009” och ”Optionsrätter 2010”). Optionsrätterna skall vederlagsfritt tillfalla de som tilldelas nyemitterade aktier i nyemissionen med en (1) optionsrätt i vardera serie för varje tilldelad aktie. En (1) optionsrätt av Optionsrätter 2009 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget och en (1) optionsrätt av Optionsrätter 2010 ger motsvarande rätt.
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 6 augusti 2007. Teckningstiden för aktierna löper mellan den 8-22 augusti 2007. Prospekt för inbjudan till teckning av aktier och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast den 7 augusti 2007 samt då även sändas till bolagets direktregistrerade aktieägare samt hållas tillgängliga på bolagets hemsida: www.paynova.com.
Bolagsstämman beslutade även godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av aktier avseende ersättning för ställd emissiongaranti. Beslutet innebär att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom en riktad nyemission av aktier till garanten Maths O. Sundqvist genom bolag och att styrelsen bemyndigas att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att i övrigt bestämma villkoren för emissionen.
Stockholm i juli 2007
Paynova AB (publ.)
Styrelsen
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Lars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova AB (publ.)
Telefon: 070-528 81 81
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com