Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA)

”Det har varit ett intensivt år för Paynova. Intresset för vår betaltjänst är fortsatt stort och volympotentialen för 2006 ser lovande ut. Därför har resurs- och kvalitetssäkring varit ett av våra huvudfokus under det senaste halvåret. Detta för att säkerställa att alla system och rutiner fungerar när vi går in i kraftigt ökande transaktionsvolymer. Avtalet om att förvärva det amerikanska bolaget Global Product Management (”GPM”) är betydelsefullt för Paynova i flera avseenden, inte bara för att förvärvet kommer att tillföra Paynova betydande volymer, men också eftersom vi genom ett förvärv av GPM får en etablerad industriell partner i USA som tillför betydande resurser anpassade till den amerikanska marknaden. Den närmsta tiden kommer att vara fortsatt intensiv för Paynova. Med de investeringar vi nu gjort har vi goda förutsättningar att möta den ökande efterfrågan och expandera verksamheten till lönsamma volymer framöver”, sade verkställande direktören Lars Ekstedt i en kommentar.Årsredovisningen och revisionsberättelsen presenterades för stämman. Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med den framlagda årsredovisningen och ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.Årsstämman beslutade att omvälja Lars Guldstrand, tillika ordförande, samt Dan Blomberg, Magdalena Bonde, Erik Hallberg, Bengt Holmqvist, Marie-Louise Kjellström och Ulf Risberg till ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen på ett antal punkter för att bringa den i överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen.Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ge bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att medföra en utspädning om cirka 9,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utnyttjande av samtliga tecknings- och konverteringsrätter. Syftet med bemyndigandet är att kunna använda värdepapper av det slag som bemyndigandet avser som betalningsmedel i samband med förvärv av företag, verksamheter eller tillgångar, och att i samband med ingåendet strategiska samarbeten kunna erbjuda ägande i bolaget åt industriella investerare. Årsstämman beslutade, med erforderlig majoritet (minst 90 procent av rösterna), i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett optionsprogram för ledande befattningshavare och specialister, samt övriga anställda i koncernen. Optionsprogrammet innebär i huvudsak att samtliga anställda i koncernen erbjuds att köpa sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner till marknadsmässigt pris (premie).Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen avseende upptagande av finansiering som följd av ändrad lagstiftning.Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av valberedning med viss anpassning av den tidigare nomineringskommittén till den s.k. koden för bolagsstyrning. .Nomineringskommittén, som består av styrelsens ordförande och representanter för de fem största identifierbara aktieägarna, föreslog att arvodet till styrelsen att fördela ökas till 800 000 kronor varav 350 000 kronor till ordföranden. Det föreslogs också att ett belopp om högst 2 000 000 kronor skall stå till styrelsens förfogande som ersättning till styrelseledamöter för utskottsarbete eller för särskilda överenskomna arbetsinsatser utöver vad som ingår i styrelsearvodet. Årsstämman beslutade i enlighet med förslagen. Samtliga beslut under stämman var enhälliga med undantaget att representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget om inrättande av optionsprogram med motiveringen att optionsprogrammet ansågs för stort. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Lars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova AB (publ.)Telefon: 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com