Press release

PAYNOVA HAR GENOMFÖRT RIKTAD NYEMISSION

Paynovas styrelse har riktat en nyemission om drygt 6 miljoner kronor i linje med bolagets etablerade finansieringsstrategi att genom marknadsmässiga bryggfinansieringar minimera utspädning. På senare tid har avtal till exempel tecknats med SJ, Swebus, WM-data och Ryanair, och ytterligare liknande kunder bearbetas. Styrelsen har därför nu valt att endast utnyttja en mindre del av ett bemyndigande. Antalet aktier ökar med 5,5 procent till 11,5 miljoner.
Vid bolagsstämman den 6 maj 2004 erhöll Paynovas styrelse ett bemyndigande om att utan företrädesrätt för befintliga aktieägare kunna fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 000 000 aktier. En mindre del av detta bemyndigande har nu utnyttjats genom att Erik Penser Fondkommission och Jordanfonden tillsammans har tecknat 600 000 aktier. Genomsnittlig slutkurs under de senaste tio handelsdagarna uppgår till 12,35 kronor per aktie. Efter kapitalanskaffnings- och emissionskostnader tillförs Paynova AB cirka 6,3 miljoner kronor. När emissionen har registrerats uppgår det totala antalet aktier i Paynova AB till 11 530 970.
I enlighet med noteringsprospekt och bemyndigande avser styrelsen att under hösten genomföra sådan ytterligare marknadsmässigt anpassad finansiering som erfordras för att fullfölja den pågående offensiva internationella marknadsbearbetningen.
För ytterligare information, kontakta:
Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB
Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.com
Pelle Hjortblad, Vd, Paynova AB
Tfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.com
www.paynova.com
Om Paynova:
Paynova (noterad på NGM: PAY) erbjuder näringsidkare och konsumenter säkra betallösningar för handel över Internet och mobiltelefon. En elektronisk plånbok (e-konto) öppnas och fylls på enkelt och kan användas direkt vid betalningar över Internet. Över 100 000 Paynovaplånböcker har öppnats av konsumenter som slipper lämna ut sina bank- och kontokortsnummer till okända på Internet.
Näringsidkare uppnår genom att styra betalningar över Paynova lägre kostnader för administration och inlösen och kan få betalt från hela världen. Mer än 20 000 banker accepterar plånboken via VISA och MasterCard. Paynova har idag närmare 600 e-handelssajter anslutna. Speciellt anpassade betalösningar finns för: Traditionell e-handel (t.ex. postorder) inklusive Mikrobetalningar (t.ex. spel över Internet), Mobiltelefonibetalningar (t.ex. Premium SMS), för speciella Branschbehov (t.ex. persontransport- och IT-konsultföretag) samt Partnerskapsavtal (t.ex. inlösenföretag).