Press release

Paynovas företrädesemission genomförd

Paynovas AB (publ) har slutfört den företrädesemission av aktier som, i enlighet med styrelsens förslag, beslutades av extra bolagsstämma den 12 oktober 2017. Företrädesemissionen tecknades till 87,5 procent och tillför Bolaget cirka 29,2 MSEK före emissionskostnader.

I nyemissionen som riktades till befintliga aktieägare har totalt 76 721 863 aktier emitterats till teckningskursen 0,38 SEK. Av de emitterade aktierna har 57 565 918 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 75 % av nyemissionen. Därtill har 3 357 763 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 4,4 % av nyemissionen. Resterande del, upp till 87,5 % av emissionsbeloppet, tecknas av garanter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal, vilket motsvarar 15 798 182 aktier eller 20,6 % av nyemissionen.  
Genom emissionen tillförs Paynova 29,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionen ökar antalet aktier i Paynova från 263 014 166 till 339 736 029. Aktiekapitalet ökas till cirka 8 602 241 SEK.
När emission registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier som kommer att upptas till handel på NGM Equity.
”Genomförd nyemission innebär att Paynova kan öka sin marknadsbearbetning och ta tillvara på de möjligheter som finns. Ledningen har till fullo tecknat sina andelar vilket tydligt borgar för att vi ska införliva våra tillväxtplaner”, säger Daniel Ekberger, VD.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova ABbjarne.ahlenius@paynova.com, Telefon: +46 (0)73-910 90 50
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.  Informationen har lämnats för offentliggörande den 23 november 2017 klockan 14.15.
Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada, Schweiz eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare publiceringar, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.